ศาสนาไม่เสื่อม

ศาสนาไม่เสื่อม, ใจดี, ใจบริสุทธิ์, ใจไม่หลง, ใจปฏิบัติตาม, ใจดีถึงพระพุทธ, ใจบริสุทธิ์ถึงพระธรรม, ใจปฏิบัติธรรมถึงพระสงฆ์, ใจไม่หลงถึงพระนิพพาน, กลอนธรรมะ
ใจดี, ใจบริสุทธิ์,  ใจปฏิบัติตาม, ใจไม่หลง,

ใจดี ถึงพระพุทธ

ใจบริสุทธิ์ ถึงพระธรรม

ใจปฏิบัติธรรม ถึงพระสงฆ์

ใจไม่หลง ถึงพระนิพพาน

ที่เสื่อมเพราะคนที่เข้ามาปฏิบัติ ไม่ศึกษาและปฏิบัติตามพระวินัย มักเอาความคิดที่เป็นอัตตาของตน มาใช้ในการปฏิบัติ ศาสนาพุทธมิใช่ เรื่องที่คิดเอาเอง เพราะความคิดของเรา มีแต่โลภ โกรธ หลง เพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามพระวินัยเพื่อชำระ โลภ โกรธ หลง กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจโดยปฏิบัติตามท่านผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คือพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งเห็นจริง

เรียนธรรมะบาลีเมื่อบวชอยู่

เรียนธรรมะบาลี เมื่อบวชอยู่, เป็นพระครู เป็นเจ้าคุณ เป็นมหา, เป็นนาคหลวง เปรียญ ๙ เจ้าปัญญา, ศูนย์ศึกษา บาลี ศักดิ์ศรีชน, เรียนธรรมะ, เรียนบาลี, พระครู, เจ้าคุณ, มหา, พระมหา, ธรรมะบาลี, เรียนประโยค
เรียนธรรมะบาลี เมื่อบวชอยู่, เป็นพระครู เป็นเจ้าคุณ เป็นมหา, เป็นนาคหลวง เปรียญ ๙ เจ้าปัญญา, ศูนย์ศึกษา บาลี ศักดิ์ศรีชน,

ขอบคุณกลอนธรรมะจาก ดร.มหาอดุลย์ คนแรง ป.ธ. ๙

จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง

จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง  อย่าเป็นคนดังที่ไม่ดี

จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง, คนดี, คนดีที่ไม่ดัง, อย่างเป็นคนดังที่ไม่ดี, คนดัง, คนดังที่ไม่ดี
จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง, อย่างเป็นคนดังที่ไม่ดี,

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

 

ขอบคุณเครดิตภาพจาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

กราบพระให้เป็น

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

กราบไม่เป็นเห็นรูปปั้นว่านั่นพระ, กราบธรรมะ, กราบพระสงฆ์, กราบพระ
กราบไม่เป็นเห็นรูปปั้นว่านั่นพระ, กราบธรรมะโดยใบลานมานานเนิ่น, กราบลูกหลานว่าพระสงฆ์งงเหลือเกิน, อย่ามัวเพลินกราบเล่น ๆ เป็นพิธี

ขอบคุณเครดิตภาพและบทกลอนธรรมะดี ๆ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

ความเกียจคร้าน คืองานสมองของปีศาจ

ความเกียจคร้าน คืองานสมองของปีศาจ

ตัวอุบาทว์ สิงห์ลึก นึกว่าผี

สถิตย์แน่น แสนชั่ว ตัวอัปปรีย์

เพียงหลีกลี้ หนีปีศาจ เป็นปราชญ์ชน

คำว่า มหา

เรียนแล้วขลัง

ดังเมื่อสอบได้

รักษาซึ่งพระพุทธพจน์

อนาคต คือ “มหา”

อย่านอนตื่นสาย 

อย่านอนตื่นสาย อย่าหน่ายหากิน

อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา

อย่าบ้าเลขหวย อย่าสวยเกินแม่

อย่าแส่หาเรื่อง อย่าเคืองคนบ้า

คุณธรรม

ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด

ถึงวิไล เลิศฟ้า สง่าศรี

ถึงฉลาด กาจกล้า ปัญญาดี

ถ้าไม่มี คุณธรรม ก็ต่ำคน

สัตว์ที่เกิดมาแล้ว จะไม่ตายไม่มี

” หยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า เมื่ออาทิตย์ขึ้นมา

ย่อมแห้งหายไป ไม่ตั้งอยู่นาน ฉันใด

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย ก็เปรียบเหมือน

หยาดน้ำค้าง ฉันนั้น ชีวิตมนุษย์ทั้งหลาย

น้อยนิดหน่อย รวดเร็ว มีทุกข์มาก

มีความคับแค้นมาก พึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา

ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์

เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้ว จะไม่มีตายไม่มี

 

                                  (อัง. สตตก.๗๑)”