#ข้อสอบ บอกอะไร ? #บทเรียนบอกอะไร ?

#ข้อสอบ ก็ไม่ได้ออกทั้งหมดของบทเรียน

#บทเรียน ก็ไม่ได้สอนทุกอย่างของชีวิต

สังคมกำลังเน้นที่ผลสอบได้มากกว่าการขัดเกลาจากบทเรียน ทั้งที่จริง การเรียนมันต้องได้มากกว่านั้น คือ

ได้ฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน ได้ฝึกฝนความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้สมาธิและจดจ่ออยู่

กับสิ่งที่เรียนรู้จนเป็นคนสงบเย็น ปลูกฝังอุปนิสัยให้พวกเขาจากเนื้อหาที่ค่อยๆขัดเกลา และเพิ่มพูนความรู้

ทุกครั้งที่ศึกษาในบทเรียนนั้นๆ ยิ่งการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยิ่งเป็นเนื้อหาที่มุ่งขัดเกลาภายใน

เป็นสำคัญ ฉะนั้นการเรียน 

#ยศช้างขุนนางพระ พระมหาจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ

     ยศตำแหน่งของพระ ต้องเอาอย่างช้างศึกของพระราชา เพราะแม้พระราชา

จะพระราชทานยศอันสูงศักดิ์แก่ช้างสักเท่าไร ช้างก็มิได้หลงไหลมัวเมาใน

ยศตำแหน่งนั้น หากแต่ยังทำหน้าที่ตนเองตามปกติ คือถึงเวลามีศึกสงคราม 

ช้างก็ออกรบด้วยความกล้าหาญ และสิ่งที่ช้างต้องการ  ก็คือกล้วยและอ้อย

เป็นอาหารเติมพลังเช่นเดิม พระเองก็เช่นกัน 

 

#ตอบคำถามคนเห็นต่างที่ว่าเรียนบาลีไปทำไม

 

พระเณรที่เรียนบาลี จนจบประโยคไหนๆก็ตาม ต่อให้เป็นประโยค ๙ ก็ไม่ได้หมายความว่า 

จะเป็นผู้บรรลุธรรมหรือเป็นพระอรหันต์ทันที เป็นเพียงแต่เชี่ยวชาญในภาษาๆหนึ่งเท่านั้น

โดยเฉพาะบาลีภาษา ที่มีมาในพระไตรปิฏก

ตารางดูหนังสือ ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓,๔,๕ สำนักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร (อบรมบาลี) 2557-2558

ตารางดูหนังสือ ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓,๔,๕
อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
สำนักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
------------------

ชั้น ประโยค ๑-๒
วิชาไวยากรณ์ โดย พระมหาวัชระ ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙
ตารางดูหนังสือ_ประโยค_๑-๒_วิชาไวยากรณ์

 

ชั้น ประโยค ๑-๒
วิชาแปลมคธเป็นไทย โดย พระมหาเกียรติศักดิ์ อภิกิตฺติ ป.ธ.๙
ตารางดูหนังสือ_ประโยค_๑-๒_วิชาแปลมคธเป็นไทย

 

ชั้นประโยค ป.ธ.๓
วิชาไวยากรณ์ โดย พระมหาบรรยงค์ จนฺทเมธี ป.ธ.๙
ตารางดูหนังสือ_ประโยค_ป.ธ.๓_วิชาไวยากรณ์

 

ชั้นประโยค ป.ธ.๓
วิชาแปลมคธเป็นไทย และสัมพันธ์ไทย โดย พระมหาประภาส โชติเมธี
ตารางดูหนังสือ_ประโยค_ป.ธ.๓_วิชาแปลมคธเป็นไทย

 

ชั้นประโยค ป.ธ.๔
วิชาแปลไทยเป็นมคธ โดย พระมหาอุดร ปญฺญาวฑฺฒโก ป.ธ.๙
ตารางดูหนังสือ_ประโยค_ป.ธ.๔_วิชาแปลมคธเป็นไทย

 

ชั้นประโยค ป.ธ.๔
วิชาแปลมคธเป็นไทย โดย พระมหาอรรณพ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๙
ตารางดูหนังสือ_ประโยค_ป.ธ.๔_วิชาแปลมคธเป็นไทย


ชั้นประโยค ป.ธ.๕
วิชาแปลไทยเป็นมคธ โดย พระมหาอานนท์ ชยานนฺโท ป.ธ.๙
ตารางดูหนังสือ_ประโยค_ป.ธ.๕_วิชาแปลมคธเป็นไทย

 

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.facebook.com/Watsamphraya.School