กติปาเหเนว

กติปาเหเนว (กติปาหน + เอว) รวมอ่านว่า กะติปาเหเอวะ

แปลว่า โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว

กตฺวา

กตฺวา (อ่านว่า) กัตตะวา แปลว่า กระำทำแล้ว 

กโรนฺโต (ฝ่ายเอกะ) (อ่านว่า) กะโรนโต แปลว่า กระทำอยู่

กโรนฺตา (ฝ่ายพะหุ) (อ่านว่า) กะโรนโต แปลว่า กระทำอยู่

กโรถ (่อ่านว่า) กะโรถะ แปลว่า จงกระทำ

กโรนฺติ (อ่านว่า) กะโรนิติ แปลว่า ย่อมกระทำ

กนิฏฺโฐ

กนิฏฺโฐ อ่านว่า กะนิดโถ แปลว่า อ.น้องชายผู้น้อยที่สุด

กปฺเปสิ

กปฺเปสิ อ่านว่า กับเปสิ แปลว่า สำเร็จแล้ว

กสฺสจิ

กสฺสจิ อ่านว่า กัสสะจิ แปลว่า ต่อใคร ๆ 

กาลานุกาลํ

กาลานุกาลํ อ่านว่า กาลานุกาลัง แปลว่า ตลอดกาลตามกาล

กิร

กิร อ่านว่า กิระ แปลว่า ได้ยินว่า

กีณิตฺวา

กีณิตฺวา อ่านว่า กีนิดตะวา แปลว่า ซื้อแล้ว

ขีณาสวา

ขีณาสวา อ่านว่า ขีนาสะวา แปลว่า อันว่าพระขีณาสพทั้งหลาย

ขีรยาคุ

ขีรยาคุ อ่านว่า ขีระยาคุ แปลว่า อ.ข้าวต้มอันเจือด้วยน้ำนม

 

คนฺตพฺพํ

คนฺตพฺพํ อ่านว่า คันตับพัง แปลว่า พึงไป

คนฺตวา, อาคนฺตวา

คนฺตวา (อ่านว่า) คันตะวา แปลว่า ไปแล้ว ถ้าใช่กับพระราชา ใช้ว่า เสด็จไป

แต่ถ้ามี "อา" อยู่หน้า 

อาคนฺตวา (อ่านว่า) อาัคันตะวา แปลว่า มาแล้ว หรือ เสด็จมาแล้ว 

คจฺฉถ (อ่านว่า) คัจฉะถะ แปลว่า จงไป

คามสูกรโปตเก

คามสูกรโปตเก อ่านว่า คามะสูกะระโปตะเก แปลว่า ซึ่งสุกรตัวลูกน้อยของชาวบ้านทั้งหลาย

คิหี

คิหี อ่านตรงตามตัว แปลว่า เป็นคฤหัสถ์

คุณสมฺปนฺโณ

คุณสมฺปนฺโณ อ่านว่า คุณะสัมปันโน แปลว่า ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยคุณ

ฆราวาโส

ฆราวาโส อ่านว่า ฆะราวาโส แปลว่า อ.การอยู่ครองซึ่งเรือน

จตุจกฺกํ

จตุจกฺกํ อ่านว่า จะตุจักกัง แปลว่า มีจักร ๔

จีวรํ

จีวรํ อ่านว่า จีวะรัง แปลว่า อ.จีวร

ฉพฺพณฺณรํสิโย

ฉพฺพณฺณรํสิโย อ่านว่า ฉับพันนะรังสิโย แปลว่า อันว่าพระรัศมีมีวรรณะ ๖ ทั้งหลาย

(อ. พระรัศมีมีวรรณ ๖ ท.)

ฉาตกกาเล

ฉาตกกาเล อ่านว่า ฉาตะกะกาเล แปลว่า ในกาลแห่งบุคลลผู้หิวแล้ว