ความดีคนดีทำง่าย คนชั่วทำได้ยาก

จิตที่ไม่หวั่นไหวต่อ นินทา สรรเสริญ เป็นจิตที่ประเสริฐยิ่ง

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคือ นินทา สรรเสริญ นั้น

เป็นจิตใจที่ประเสริฐยิ่ง ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกฝนตนให้เป็น

คนอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุด ม้าอัสดร ม้าสินธพ

พยาช้าง ตระกูลมหานาคที่ได้รับการฝึกดีแล้ว จัดเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ แต่บุคคล

ที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้น”

 

ขอบคุณเครดิตภาพ และบทความจาก Surajak Suveero

 

ถึงที่สุด จุดหนึ่ง จึงได้คิด

ถึงที่สุด จุดหนึ่ง จึงได้คิด 
ด้วยหลงผิด ติดบ่วง ความห่วงหา 
รู้ปล่อยวาง ทางสุข ทุกนิทรา 
ลืมคำว่า..“ของเรา” #เขาและคุณ

ขอบคุณเครดิตภาพ และคำคมดี ๆ จาก พระมหาณัฐพงศ์ วณฺณโสภโณ

ขอให้ได้เป็นดังหนึ่งบัว

ขอบคุณเครดิตภาพและบทความจาก Sajal Shakya

ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าคำสอน

ความทุกข์

ความทุกข์    ความสุขไม่มีประตู

 

                                           (พระพยอม  กลฺยาโณ)