กตัญญุตา

กตัญญุตา หมายถึง ความเป็นคนกตัญญู, ความเป็นผู้รู้คุณท่าน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: พจนานุนกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ.ปยุตฺโต)

 

กตเวทิตา

กตเวทิตา หมายถึง ความเป็นคนกตเวที, ความเป็นผู้สนองคุณท่าน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: พจนานุนกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ.ปยุตฺโต)

 

กตญาณ

กตญาณ แปลว่า ปรีชากำหนดรู้ว่าได้ทำกิจเสร็จแล้ว คือ ทุกข์ ควรกำหนดรู้ ได้รู้แล้ว

สมุทัย ควรละ ได้ละแล้ว นิโรธ ควรทำให้แจ้ง ได้ทำให้แจ้งแล้ว มรรค ควรเจริญ

ได้เจริญ คือปฏิบัติหรือทำให้เกิดแล้ว (ข้อ ๓ ใน ญาณ ๓)

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: พจนานุนกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ.ปยุตฺโต)

 

กฐินัตถารกรรม

กฐินัตถารกรรม แปลว่า การกรานกฐิน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: พจนานุนกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ.ปยุตฺโต)

กฐินทาน

กฐินทาน แปลว่า การทอดกฐิน, การถวายผ้ากฐิน กล่าวคือ การที่คฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาหรือแม้แต่

ภิกษุสามเณร นำผ้าไปถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้ว ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อทำเป็นผ้ากฐิน

เรียกสามัญว่า ทอดกฐิน (นอกจากผ้ากฐินแล้วปัจจุบันนิยมมีของถวายอื่น ๆ อีกด้วยจำนวนมาก

เรียกว่า บริวารกฐิน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: พจนานุนกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

วิหาร คือ อาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

วิหาร คือ อาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป คล้ายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า

คู่กับอุโบสถ แต่ไม่มีวิสุงคามสีมาเหมือนอุโบสถ วิหารมีหลายแบบ เช่น

       - วิหารคด คือ วิหารี่มีลักษณะคดอยู่ตรงมุม กำแพงแก้วของอุโบสถ

อาจมีหลังเดียวก็ได้ โดยมากจะมี ๔ มุม และประดิษฐานพระพุทธรูปไว้

ภายใน

      - วิหารทิศ คือ วิหารที่สร้างออกทั้ง ๔ ด้านของพระสถูปเจดีย์ 

อาจอยู่ตรงมุนหรือด้านข้าง

      - วิหารยอด คือ วิหารที่มียอดเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น วิหาร

ยอดเจดีย์ วิหารยอดปรางค์

      - วิหารหลวง คือ วิหารที่ด้านท้ายเชื่อมต่อกับพระสถูปเจดีย์ 

หรือพระปรางค์

     คำว่า วิหาร แต่เดิมใช้ในความหมายว่า วัด เช่นเดียวกับคำว่า

อาราม อาวาส เช่น เวฬุวันวิหาร เชตวันหาวิหาร

 

ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ และภาพวิหารหลวงสวย ๆ จาก http://group.wunjun.com/lifephoto/topic/160307-3587