คาถาป้องกันภยันตราย

ไหว้พระ ๕ ครั้ง

ไหว้พระ ๕ ครั้ง

            ในวันหนึ่งคืนหนึ่ง ควรจะไหว้ให้ได้ ๕ ครั้ง  เป็นอย่างน้อย ถ้ามีดอกไม้ธูปเทียนก็ควรบูชาด้วย ถ้าไม่มีก็ควรใช้มือ ๑๐ นิ้ว กับปากและใจ ควรปฏิบัติเป็นประจำตลอดชีวิต

 

ขันธะปริตร (ป้องกันภัยจากอสรพิษและสัตว์ร้ายต่าง ๆ )

ขันธะปริตร (ป้องกันภัยจากอสรพิษและสัตว์ร้ายต่าง ๆ )

     วิรูปักเข หิ เม เมตตัง      เมตตัง เอราปะเถ หิ เม

ฉัพยาปุตเต หิ เม เมตตัง      เมตตัง กัณหาโคตะมะเก หิ จะ 

อะปาทะเก  หิ เม เมตตัง      เมตตัง ทิปาทะเก หิ เม

จะตุปปะเท  หิ เม เมตตัง      เมตตัง พะหุปปะเท หิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ        มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปุโท หิงสิ         มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา    สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ         มา จิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ, อัปปะมาโณ ธัมโม, อัปปะมาโณ สังโฆ

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ, อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี

สะระพู มูสิกา, กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา, ปะฏิกกะมันตุ

ภูตานิ, โสหัง นะโม ภะคะวะโต, นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

พระคาถาโพธิบาท (บูระพารัสมิง)

พระคาถาโพธิบาท

(ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)

     บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัสมิง พระธรรมเมตัง

บูระพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม

รักขันตุ สุรักขันตุ

 

 

 หมายเหตุ เที่ยวต่อไปให้เปลี่ยน บูระพารัสมิง ที่ขีดเส้นใต้

เป็น อาคะเนย์รัสมิง - ทักษิณรัสมิง - หรดีรัสมิง - ปัจจิมรัสมิง

- พายัพรัสมิง - อุดรรัสมิง - อีสานรัสมิง - อากาศรัสมิง -

ปฐวีรัสมิง นอกนั้นเหมือนกันหมด

สวดมนต์ข้ามปี 2556 ณ วัดญาณวัฒนาราม

 

 

 

คาถามหาอุด

อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ

คาถาบทนี้ ท่านว่า ภาวนาปัองกันอาวุธปืน ยิ่งไม่ออก

หรือออกแต่ไม่ถูกตัวเลยดีนักแล