แสดงธรรมเทศนา เรื่อง “คนหัวดื้อ”

เย  น  กาหนฺติ  โอวาทํ  นรา  พุทฺเธน  เทสิตํ  พฺยสนํ  เต  คมิสฺสนฺติ  รกฺขสีหิว  วาณิชา.
ณ บัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาเนื้อความแห่งพุทธภาษิตที่ต้งไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้น เพื่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธา บารมี เพิ่มกุศลบุญราศรี แด่ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญ ท. ที่ได้มาร่วมทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา ในวันธรรมสวนะนี้ 
ความว่า อันวิชา มีค่า มากเหลือแสน ไม่เหมือนแม้นมีเงินตรามากแค่ไหน มีวิชา มีค่า กว่าสิ่งใด ช่วยทำให้พ้นภัย และเจริญ หากไม่เรียนวิชาในวันนั้น ก็ไม่มีตัวฉันในวันนี้ หากไม่เรียนวิชาของชีวี เงินทองมีก็ต้องหมดไปเร็วพลัน บางวิชาอาจจะยากสักกระหน่อย เราต้องค่อยเพียรพยายามและขยัน เรียนทีละนิด พิชิตและฝ่าฟัน ในสักวันสิ่งที่ฝันนั้น อาจกลายเป็นจริง

อ่านเพิ่มเติม “แสดงธรรมเทศนา เรื่อง “คนหัวดื้อ””

วัจกุฎี, เวจกุฎี (ห้องน้ำ, ห้องส้วม)

      วัจกุฎี อ่านว่า วัดจะกุดี คือ ที่ถ่ายอุจจาระ หรือส้วมของภิกษุสามเณร

วัจกุฎี สมัยโบราณเรียกว่า ถาน นิยมสร้างไว้ริมรั้ววัด ซึ่งห่างจาก

สถานที่พำนักอาศัยของภิกษุสามเณรในวัด เพื่อมิให้กลิ่นรบกวน

สมัยปัจจุบันไม่นิยมเรียกชื่อนี้แล้ว แม้คำว่าถานก็ไม่นิยมเรียก

เรียกแต่ว่า ส้วมบ้าง ห้องน้ำบ้าง ห้องสุขาบ้าง ตามแบบชาวบ้าน

      วัจกุฎี ในพระวินัยกำหนดธรรมเนียมในการใช้ไว้หลายอย่าง

เช่น ห้ามเหลือน้ำที่ชำระไว้ในภาชนะ เช่น กระบอก ขันตักน้ำ

ไม่ต้องนับพรรษา คือ ไม่ต้องเรียงลำดับว่า ผู้มีอายุพรรษา

มากกว่าต้องใช้ก่อน ไม่ต้องทำสามีจิกรรม คือ ไม่ต้องไหว้

ในขณะที่เข้าไปทำกิจ เป็นต้น

ห้องน้ำ, ห้องสุขา, ห้องส้วม, ไปถาน, toilet
ห้องสุขา,  ไปถาน, toilet

พุทธาภิเษก

     พุทธาภิเษก เป็นคำเรียกพิธีการปลุกเสกวัตถุ

มงคลโดยใช้พุทธคุณ ซึ่งอยู่ในบทพุทธปริตร 

หรือ พุทธมนต์ หรือโดยการใช้สมาธิจิตที่แน่วแน่

ที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นองค์ประกอบ

เรียกพิธีเช่นนั้นว่า พิธีพุทธาภิเษก

     พิธีพุทธาภิเษก เกิดขึ้นตามความเชื่อถือในอำนาจ

สมาธิและอำนาจพระพุทธมนต์ว่า จะเป็นปริตรหรือ

ตำนาณ คือเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายและทำให้

เกิดความสวัสดี มีโชคชัย ได้ตามเนื้อหาแห่ง

พระพุทธมนต์นั้น วัตถุมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษก

แล้ว ย่อมกลายเป็นวัตถุมงคลพระปริตรที่ศักดิ์สิทธิ์

เฉกเช่นการสาธยายพระพุทธมนต์บทต่าง ๆ ในการ

เจริญพระพุทธมนต์แล้วทำน้ำมนต์ น้ำมนต์ท่ผ่าน

กระบวนการเช่นนั้นแล้ว กลายเป็นน้ำพระปริตรที่

ศักดิ์สิทธิ

      พิธีพุทธาภิเษก มิได้ หมายถึง พิธีปลุกเสก

พระพุทธเจ้าแต่ประการใด

วันรัต คือ ผู้ยินดีในการอยู่ป่า

วันรัต อ่านว่า วันนะรัต คือ ผู้ยินดีในการอยู่ป่า, ผู้รักการอยู่ป่า 

ของเดิมใช้ว่า พนรัต  วันรัต เป็นนามที่ได้มาจากลังกา

อ่านเพิ่มเติม “วันรัต คือ ผู้ยินดีในการอยู่ป่า”

ความเกียจคร้าน คืองานสมองของปีศาจ

ความเกียจคร้าน คืองานสมองของปีศาจ

ตัวอุบาทว์ สิงห์ลึก นึกว่าผี

สถิตย์แน่น แสนชั่ว ตัวอัปปรีย์

เพียงหลีกลี้ หนีปีศาจ เป็นปราชญ์ชน

คำว่า มหา

เรียนแล้วขลัง

ดังเมื่อสอบได้

รักษาซึ่งพระพุทธพจน์

อนาคต คือ “มหา”

อย่านอนตื่นสาย 

อย่านอนตื่นสาย อย่าหน่ายหากิน

อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา

อย่าบ้าเลขหวย อย่าสวยเกินแม่

อย่าแส่หาเรื่อง อย่าเคืองคนบ้า

คุณธรรม

ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด

ถึงวิไล เลิศฟ้า สง่าศรี

ถึงฉลาด กาจกล้า ปัญญาดี

ถ้าไม่มี คุณธรรม ก็ต่ำคน

สัตว์ที่เกิดมาแล้ว จะไม่ตายไม่มี

” หยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า เมื่ออาทิตย์ขึ้นมา

ย่อมแห้งหายไป ไม่ตั้งอยู่นาน ฉันใด

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย ก็เปรียบเหมือน

หยาดน้ำค้าง ฉันนั้น ชีวิตมนุษย์ทั้งหลาย

น้อยนิดหน่อย รวดเร็ว มีทุกข์มาก

มีความคับแค้นมาก พึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา

ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์

เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้ว จะไม่มีตายไม่มี

 

                                  (อัง. สตตก.๗๑)”

อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก

อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก

ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย

ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย

มีความหมายคงอยู่ตลอดไป

 

                           จากเสลา