พุทธาภิเษก

     พุทธาภิเษก เป็นคำเรียกพิธีการปลุกเสกวัตถุ

มงคลโดยใช้พุทธคุณ ซึ่งอยู่ในบทพุทธปริตร 

หรือ พุทธมนต์ หรือโดยการใช้สมาธิจิตที่แน่วแน่

ที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นองค์ประกอบ

เรียกพิธีเช่นนั้นว่า พิธีพุทธาภิเษก

     พิธีพุทธาภิเษก เกิดขึ้นตามความเชื่อถือในอำนาจ

สมาธิและอำนาจพระพุทธมนต์ว่า จะเป็นปริตรหรือ

ตำนาณ คือเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายและทำให้

เกิดความสวัสดี มีโชคชัย ได้ตามเนื้อหาแห่ง

พระพุทธมนต์นั้น วัตถุมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษก

แล้ว ย่อมกลายเป็นวัตถุมงคลพระปริตรที่ศักดิ์สิทธิ์

เฉกเช่นการสาธยายพระพุทธมนต์บทต่าง ๆ ในการ

เจริญพระพุทธมนต์แล้วทำน้ำมนต์ น้ำมนต์ท่ผ่าน

กระบวนการเช่นนั้นแล้ว กลายเป็นน้ำพระปริตรที่

ศักดิ์สิทธิ

      พิธีพุทธาภิเษก มิได้ หมายถึง พิธีปลุกเสก

พระพุทธเจ้าแต่ประการใด

วันรัต คือ ผู้ยินดีในการอยู่ป่า

วันรัต อ่านว่า วันนะรัต คือ ผู้ยินดีในการอยู่ป่า, ผู้รักการอยู่ป่า 

ของเดิมใช้ว่า พนรัต  วันรัต เป็นนามที่ได้มาจากลังกา

อ่านเพิ่มเติม “วันรัต คือ ผู้ยินดีในการอยู่ป่า”

ความเกียจคร้าน คืองานสมองของปีศาจ

ความเกียจคร้าน คืองานสมองของปีศาจ

ตัวอุบาทว์ สิงห์ลึก นึกว่าผี

สถิตย์แน่น แสนชั่ว ตัวอัปปรีย์

เพียงหลีกลี้ หนีปีศาจ เป็นปราชญ์ชน

คำว่า มหา

เรียนแล้วขลัง

ดังเมื่อสอบได้

รักษาซึ่งพระพุทธพจน์

อนาคต คือ “มหา”

อย่านอนตื่นสาย 

อย่านอนตื่นสาย อย่าหน่ายหากิน

อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา

อย่าบ้าเลขหวย อย่าสวยเกินแม่

อย่าแส่หาเรื่อง อย่าเคืองคนบ้า

คุณธรรม

ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด

ถึงวิไล เลิศฟ้า สง่าศรี

ถึงฉลาด กาจกล้า ปัญญาดี

ถ้าไม่มี คุณธรรม ก็ต่ำคน

สัตว์ที่เกิดมาแล้ว จะไม่ตายไม่มี

” หยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า เมื่ออาทิตย์ขึ้นมา

ย่อมแห้งหายไป ไม่ตั้งอยู่นาน ฉันใด

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย ก็เปรียบเหมือน

หยาดน้ำค้าง ฉันนั้น ชีวิตมนุษย์ทั้งหลาย

น้อยนิดหน่อย รวดเร็ว มีทุกข์มาก

มีความคับแค้นมาก พึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา

ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์

เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้ว จะไม่มีตายไม่มี

 

                                  (อัง. สตตก.๗๑)”

อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก

อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก

ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย

ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย

มีความหมายคงอยู่ตลอดไป

 

                           จากเสลา

หากเราได้ทุกอย่าง

หากเราได้ทุกอย่าง ดั่งที่คิด

สิ้นชีวิตจะเอาของ กองไว้ไหน

จะได้บ้างเสียบ้าง ช่างปะไร

เราตั้งใจทำดี แค่นี้พอ…

 

                       พิมพิลาจันทร์

วันโกนอย่าละ วันพระอย่าขาด

วันโกนอย่าละ วันพระอย่าขาด

หมั่นทำบุญตักบาตร ด้วยกันนะคุณโยม

หิมะตก ก็ต้องทนเอาหน่อย

ค่อยๆก้าวเดินมา เดี๋ยวจะหกล้ม

…ขอบอกบุญแก่ทุกท่านตามนี้นะ

ตรงวันพระพอดีอย่าหนีหน้า

มาทำบุญด้วยแรงแห่งศรัทธา

ทุกทั่วหน้าอย่างพร้อมเพรียงอย่าเกี่ยงกัน

บุญเท่านั้นที่พาเราอยู่เป็นสุข

กำจัดทุกข์โพยภัยอย่างมหันต์

ตื่นแต่เช้ามาทำบุญก็แล้วกัน

เพราะบุญนั้นเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงเรา

ให้ไปสู่สุคติในภพหน้า

เมื่อโรยราละสังขารไม่หมองเศร้า

จุติใหม่ได้บุญมากกว่าเก่า

หรือผู้เข้าพระนิพพานเพราะสร้างบุญ(มาก)…

…เจริญพร เรียนเชิญทุกๆท่านนะ…สาธุ…