อสุภาย จิตฺตํ จงอบรมจิตให้แน่วแน่มั่นคง

กรกฎาคม 17, 2018 0 Comments

อสุภาย  จิตฺตํ  ภาเวหิ      เอกคฺคํ สุสมาหิตํ สติ กายคต …