บารมี 10 ทัศ

พระพุทธเจ้า, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, นั่งสมาธิ, พระบรมศาสดา, บารมี, มารไม่มี, บารมีไม่เกิด, มารไม่มี บารมีไม่เกิด,
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,

บารมี แปลว่า กำลังใจเต็ม บารมี 10 ทัศ มีดังนี้

1.ทานบารมี จิตของเราพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติ 

2.ศีลบารมี จิตของเราพร้อมในการทรงศีล 

3.เนกขัมมบารมี จิตพร้อมในการทรงเนกขัมมะเป็นปกติ เนกขัมมะ แปลว่า การถือบวช 

แต่ไม่ใช่ว่าต้องโกนหัวไม่จำเป็น 

4.ปัญญาบารมี จิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหัตประหารให้พินาศไป 

5.วิริยบารมี วิิริยะ มีความเพียรทุกขณะ ควบคุมใจไว้เสมอ 

6.ขันติบารมี ขันติ มีทั้งอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ 

7.สัจจะบารมี สัจจะ ทรงตัวไว้ตลอดเวลา ว่าเราจะจริงทุกอย่าง ในด้านของการทำความดี 

8.อธิษฐานบารมี ตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะ 

9.เมตตาบารมี สร้างอารมณ์ความดี ไม่เป็นศัตรูกับใคร มีความรักตนเสมอด้วยบุคคลอื่น 

10.อุเบกขาบารมี วางเฉยเข้าไว้ เมื่อร่างกายมันไม่ทรงตัว ใช้คำว่า “ช่างมัน” ไว้ในใจ 

      บารมี ที่องค์สมเด็จทรงให้เราสร้างให้เต็ม ก็คือ สร้างกำลังใจปลูกฝังกำลังใจให้มันเต็ม

ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ บารมีในขั้นต้นกระทำด้วยจิตอย่างอ่อนเป็นขั้นพระบารมี เมื่อจิตดำรง


บารมีขั้นกลางได้ เรียกว่า พระอุปบารมี และเมื่อจิตดำรงบารมีขึ้นไปถึงที่สุดเลย เรียกว่า
 

พระปรมัตถบารมี หรือบารมี 30 ทัศ หรือมีศัพท์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระสมติงสบารมี 

หมายถึง พระบารมีสามสิบถ้วน ซึ่งเป็นธรรมพิเศษหมวดหนึ่ง มีชื่อว่า พุทธกรณธรรม 

เป็นธรรมพิเศษที่กระทำให้ได้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้่า พระโพธิสัตว์ที่ต้องการ

จะเป็นพระพุทธเจ้า ต้องบำเพ็ญธรรมหมวดนี้ หรือมีชื่อหนึ่งเรียกว่า โพธิปริปาจนธรรม 

คือธรรมสำหรับพระพุทธภูมิ หรือชาวพุทธเราทั่วไปเรียกว่า พระบารมี หมายถึง 

ธรรมที่นำไปให้ถึงฝั่งโน้น คือ พระนิพพาน


ทาน การให้ เป็นการตัดความโลภ
 

ศีล เรามีก็ตัดความโกรธ 

เนกขัมมะ เป็นการตัดอารมณ์ของกามคุณ 

ปัญญา ตัดความโง่ 

วิริยะ ตัดความขี้เกียจ 

ขันติ ตัดความไม่รู้จักอดทน 

สัจจะ ตัดความไม่จริงใจ มีอารมณ์ใจกลับกลอก 

อธิษฐาน ทรงกำลังไว้ให้สมบูรณ์ 

เมตตา สร้างความเยือกเย็นของใจ 

อุเบกขา วางเฉยเข้าไว้ในเรื่องของกายเรา

 

การเทียบบารมี

บารมีจัดเป็น 3 ชั้น คือ

1.บารมีต้น 
2.อุปบารมี
 
3.ปรมัตถบารมี

 บารมีต้นในขั้นเต็ม ท่านผู้นี้จะเก่งเฉพาะทาน กับ ศีล แต่การรักษาศีลของบารมีขั้นต้น


จะไม่ถึงศีล 8 และจะยังไม่พร้อมในการเจริญพระกรรมฐาน กำลังใจไม่พอ
 

อาจจะไม่ว่างพอหรือเวลาไม่มี 

 อุปบารมี เป็นบารมีขั้นกลาง พร้อมที่ทรงฌานโลกีย์ ท่านพวกนี้จะพอใจการเจริญพระกรรมฐาน 

และทรงฌาน แต่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนา ยังไม่พร้อมที่จะไปและไม่พร้อมที่จะยินดีเรื่องพระนิพพาน 

พร้อมอยู่แค่ฌานสมาบัติ


ปรมัตถบารมี ในอันดับแรกอาจจะยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนิพพาน พอสัมผัสวิปัสสนาญาณขั้น

เล็กน้อย อาศัยบารมีเก่า ก็มีความต้องการพระนิพพาน จะไปได้หรือไม่ได้ในชาตินี้นั้นไม่สำคัญ 

เพราะการหวังนิพพานจริง ๆ ต้องหวังกันหลายชาติจนกว่าบารมีที่เป็นปรมัตถบารมีจะสมบูรณ์แบบ