ภาวนา (ปฏิบัติธรรม) กรรมฐาน

คำว่า ภาวนา เป็นคำที่ใช้ในการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ปฏิบัติสมาธิทั้งในอดีต และปัจจุบันคำนี้ก็ยังมีใช้อยู่ จากการที่ได้ศึกษารายงานวิจัย เรื่อง สำนักวิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ผลงานวิจัยย้อนหลังปี พ.ศ. 2549) ของท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์สุเชาวน์ พลอยชุมแล้ว ซึ่งท่านได้กล่าวถึงบริบทของการศึกษาของพระภิกษุในสมัยพุทธกาลไว้ว่า พระภิกษุจะต้องทำการศึกษาไตรสิกขา หรือที่เรียกว่า สิกขา ๓ ได้แก่ อธิศีลสิกขา ศึกษาเรื่องศีล อธิจิตตสิกขา ศึกษาเรื่องจิต และอธิปัญญาสิกขา ศึกษาเรื่องปัญญา สรุปรวมเรียกว่า “ศีล สมาธิ ปัญญา” รวมถึงยังมุ่งเน้นให้พระภิกษุทำการศึกษาอย่างจริงจัง และลงมือปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ หรือบรรลุผลตามเป้าหมาย ดังคำอธิบายในคัมภีร์มหานิทเทสว่า

อ่านเพิ่มเติม “ภาวนา (ปฏิบัติธรรม) กรรมฐาน”

หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาคือ คำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ ซึ่งมีหลักการสำคัญ ๓ ประการคือ

๑. ให้ละเว้นการกระทำความชั่ว

๒. ให้ตั้งมั่นอยู่ในการกระทำแต่ความดี

๓ .ให้ชำระจิตของตนเองให้ผ่องใสอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม “หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา”

วันเกิดเรา (Happy birthday to me)

วันเกิดเรา เข้าใจผิด คิดว่า “สุข”
แต่มัน “ทุกข์” ซ่อนไว้ ในโมหันธ์
เจริญสติ สมบูรณ์อยู่ รู้ปัจจุบัน
ใครเท่าทัน ก็เห็นทุกข์ สุขโดยธรรม

ขอขอบคุณกลอนธรรมะ
จาก พระมหาวิทยาลัย ปริปุณฺณสีโล

บทสวดกรณียเมตตสูตร (สิ่งที่พึงกระทำ)

บทสวดกรณียเมตตสูตร นี้ เมื่อสวดแล้วทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเป็นสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน

อ่านเพิ่มเติม “บทสวดกรณียเมตตสูตร (สิ่งที่พึงกระทำ)”