คำอปโลกน์กฐิน, คำสวดกฐิน ธรรมยุต

คำอปโลกน์กฐิน แบบบาลี

( รูปที่ ๑ ว่า )

อิทานิ โข ภันเต. อิทัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ กะฐินัตถาราระหะกาเลเยวะ

อุปปันนัง อีทิเส จะ กาเล เอวัง อุปปันเนนะ ทุสเสนะ กะฐินัตถาโร วัสสัง วุตถานัง ภิกขูนัง

ภะคะวะตา อะนุญญาโต เยนะ อากังขะมานัสสะ สังฆัสสะ ปัญจะ กัปปิสสันติ.

อะนามันตะจาโร อะสะมาทานะจาโร คะณะโภชะนัง ยาวะทัตถะจีวะรัง โย จะ ตัตถะ

จีวะรุปปาโท โส เนสัง ภะวิสสะติ. จะตูสุปิ เหมันติเกสุ มาเสสุ จีวะระกาโล มะหันตีกะโต

ภะวิสสะติ. อิทานิ ปะนะ สังโฆ อากังขะติ นุ โข กะฐินัตถารัง อุทาหุ นากังขะติ.

สงฆ์พึงรับพร้อมกันว่า “อากังขามะ ภันเต” ผู้แก่พรรษากว่าพึงรับเพียง “อากังขามะ”

อ่านเพิ่มเติม “คำอปโลกน์กฐิน, คำสวดกฐิน ธรรมยุต”

พักบ้าง

พักปีก   หลีกลา    ฟ้ากว้าง
พักร่าง   บินร่อน   ว่อนไหว
พักจิต   คิดตรง    มองไป
พักใจ   ใสเย็น   เห็นตน

ขอบคุณกลอนธรรมะ และภาพประกอบ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

บทชมโฉม

#บทชมโฉม

พิศพักตร์ผ่องพักตร์ดังจันทร
พิศขนงโก่งงอนดังคันศิลป์

พิศเนตรดั่งเนตรมฤคิน
พิศทนต์ดั่งนิลอันเรียบราย

พิศโอษฐ์ดั่งหนึ่งจะแย้มสรวล
พิศนวลดังสีมณีฉาย

พิศปรางดั่งปรางทองพราย
พิศกรรณคล้ายกลีบบุษบง ดูน้อยลง

 

ขอบคุณ ป. ปัญญาเพชร