กรรม

กรรม แปลว่า การทำ, การกระทำ เป็นคำ
กลาง ๆ ยังไม่บ่งว่าเป็นการกระทำที่ดีหรือชั่ว
ถ้าเป็นการกระทำที่ดี เรียกว่า กุศลกรรม เป็นการ
กระทำที่ชั่ว เรียกว่า อกุศลกรรม
กรรม แบ่งเป็นประเภทตามที่ให้ผลเป็นต้น


มี ๑๒ คือ
๑) ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาตินี้
๒) อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า
๓) อปราปรเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติต่อ ๆ ไป
๔) อโหสิกรรม กรรมที่ให้ผลเสร็จแล้ว
๕) ชนกกรรม กรรมที่แต่งให้เกิด
๖) อุปัตถัมภกรรม กรรมที่สนับสนุน
๗) อุปปีฬกกรรม กรรมที่บีบคั้น
๘) อุปฆาตกกรรม กรรมที่ตัดรอน
๙) ครุกรรม กรรมที่หนัก
๑๐) พหุลกรรม กรรมที่ทำจนชิน
๑๑) อาสันนกรรม กรรมที่ให้ผลเมื่อใกล้ตาย
๑๒) กตัตตากรรม กรรมที่สักแต่ว่าทำ