กุสลจิตฺโต

กุสลจิตฺโต อ่านว่า กุสะละจิดโต แปลว่า ผู้มีจิตเป็นกุศล