จิต

จิต แปลว่า ธรรมชาติที่นึกคิดอารมณ์

ธรรมชาติที่รู้อารมณ์, ความคิด,

ธรรมชาติที่วิจิตร, ธรรมชาติที่สั่งสม

กุศลและอกุศล ฯลฯ เขียนเต็มว่า

จิตต

จิต โดยทั่วไปแปลว่า ใจ หรือ

แปลทับศัพท์ว่า จิต มีลักษณะรับ

จำ คิด รู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทาง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จัดเป็น

นามธรรมคู่กับกายซึ่งเป็นรูปธรรม

จึงมักพูดหรือเขียนคู่กันว่า กายใจ

บ้าง กายกับจิต บ้าง

 

จิต ในพระอภิธรรมจัดแบ่งไว้

๘๙ ดวง โดยพิสดาร ๑๒๑ ดวง

และแบ่งไว้เป็นหลายแบบ เช่น

แบ่งโดยภูมิ เป็นกามาวจรจิต ๕๔

ดวง รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง

และโลกุตรจิต ๘ ดวง รวมเป็น ๘๙ ดวง เป็นต้น