ขนฺตฺยาภิรโณ

ขนฺตฺยาภิรโณ อ่านว่า ขันตะยาภิระโต แปลว่า ผู้ยินดีอย่างยิ่งในขันติ, ผู้ยินดีอย่างยิ่งในความอดทน