พักบ้าง

พักปีก   หลีกลา    ฟ้ากว้าง
พักร่าง   บินร่อน   ว่อนไหว
พักจิต   คิดตรง    มองไป
พักใจ   ใสเย็น   เห็นตน

ขอบคุณกลอนธรรมะ และภาพประกอบ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล