#ข้อสอบ บอกอะไร ? #บทเรียนบอกอะไร ?

#ข้อสอบ ก็ไม่ได้ออกทั้งหมดของบทเรียน

#บทเรียน ก็ไม่ได้สอนทุกอย่างของชีวิต

หนังสือเรียนบาลี, ข้อสอบ บอกอะไร, บทเรียนบอกอะไร, บทเรียน, ข้อสอบ, บาลี, เรียนบาลี, หนังสือ, หนังสือบาลี
หนังสือ, หนังสือบาลี, หนังสือเรียนบาลี

สังคมกำลังเน้นที่ผลสอบได้มากกว่าการขัดเกลาจากบทเรียน ทั้งที่จริง การเรียนมันต้องได้มากกว่านั้น คือ

ได้ฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน ได้ฝึกฝนความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้สมาธิและจดจ่ออยู่

กับสิ่งที่เรียนรู้จนเป็นคนสงบเย็น ปลูกฝังอุปนิสัยให้พวกเขาจากเนื้อหาที่ค่อยๆขัดเกลา และเพิ่มพูนความรู้

ทุกครั้งที่ศึกษาในบทเรียนนั้นๆ ยิ่งการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยิ่งเป็นเนื้อหาที่มุ่งขัดเกลาภายใน

เป็นสำคัญ ฉะนั้นการเรียน

#เป้าหมายสูงสุดจึงไม่ใช่แค่การสอบได้

แต่มันคือการได้ฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงต่างหาก คนสอบตกทฤษฎีวิชาก่อสร้าง ก็ใช่ว่าจะก่ออิฐสร้าง

บ้านไม่เป็นเลย เพียงแต่เขาไปไม่ถึงจุดสูงสุดที่สังคมตั้งกฎเกณฑ์ไว้เท่านั้น คนสอบตกทฤษฎีวิชาช่างไม้

ก็ใช่ว่าจะเลือกไม้สร้างบ้านสร้างศาลาไม่เป็นเลย เพียงแต่เขาไปไม่ถึงจุดสูงสุดที่สังคมตั้งกฎเกณฑ์ไว้เท่านั้น

การเรียน แม้จะสอบไม่ได้ แต่ที่สุดแล้วเขาก็ต้องได้อะไรจากบทเรียนไปบ้าง

อย่ามองข้ามการเรียนมากไปกว่าผลสอบได้หรือสอบไม่ได้ ทุกชีวิตต้องขัดเกลาเพื่อทำตนให้มีคุณค่า

ทุกชีวิตต้องขัดเกลาเพื่ออยู่ร่วมกับชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้ และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบและมีความสุขที่สุด

 

ขอบคุณบทความจาก พระมหาจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ