วันมาฆบูชา

พระพุทธเจ้า, เวฬุวนาราม, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓, พระสงฆ์เดินทางมาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย ถึง ๑,๒๕๐ องค์,  วันมาฆบูชา, วันจาตุรงค์สันนิบาต, พระสงฆ์, พระสงฆ์นั่งแวดล้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ เวฬุวนาราม จนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ได้มีพระสงฆ์เดินทางมาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย ถึง ๑,๒๕๐ องค์ จึงถือวันนี้ว่า “วันมาฆบูชา” คือ “วันจาตุรงค์สันนิบาต” เป็นการประชุมมีองค์ ๔

ขอบคุณเครดิตรูปภาพจาก CP โดย อัมมิกอุบาสก