นมัสการ

นมัสการ แปลว่า การทำความนอบน้อม, การทำความเคารพด้วยการยกมือไหว้ เป็นคำ สำหรับคฤหัสถ์ที่ใช้กับพระสงฆ์ มิใช่พระสงฆ์ ใช้กับพระสงฆ์ด้วยกัน คำนี้ใช้เป็นคำขึ้นต้นในกรณีกล่าวถวายราย งานต่อพระสงฆ์ในพิธีต่าง ๆ เช่น ว่า   “นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพ” หรือ   “กราบนมัสการพระเดชพระคุณที่เคารพ”

และใช้เป็นคำขึ้นต้นและลงท้ายจดหมายที่ เขียนไปถึงภิกษุสามเณร เช่น     ขึ้นต้นว่า “นมัสการ พระ…..”   ลงท้ายว่า “นมัสการด้วยความเคารพ”

     นมัสการ คำนี้มักใช้ผิดเพี้ยนไปว่า มนัสการ