แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ ฉันใด

ยถา น สกฺกา ปฐวี สมายํ
กาตุํ มนุสฺเส ตถา มนุสฺสา

แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ ฉันใด
มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนกันหมดทุกคนก็ไม่ได้ ฉันนั้น