ปักษ์

ปักษ์ แปลว่า ข้าง, ฝ่าย, ส่วน

   ปักษ์ หมายถึง ครึ่งหนึ่งของเดือนตามจันทรคติ

โดยเดือนหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ปักษ์ คือ ข้างขึ้นกับ

ข้างแรม ปักษ์ละ ๑๕ วัน มีคำเรียกโดยเฉพาะ คือ

– ข้างขึ้น เรียก ศุกลปักษ์บ้าง ชุณหปักษ์บ้าง

ซึ่งแปลว่า ฝ่ายขาว, ฝ่ายสว่าง คือระยะที่แสงเดือน

สว่างขึ้นเรื่อย ๆ จนเต็มดวง ที่เรียกว่า จันทร์เพ็ญ

– ข้างแรม เรียก กาฬปักษ์ แปลว่า ฝ่ายดำ,

ฝ่ายมืด คือระยะที่แสงเดือนมืดลงเรื่อย ๆ จนมืด

สนิท