รกฺขิตธมฺโม

รกฺขิตธมฺโม อ่านว่า รักขิตะธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมอันรักษาแล้ว