คำอปโลกน์กฐิน, คำสวดกฐิน ธรรมยุต

คำอปโลกน์กฐิน แบบบาลี

( รูปที่ ๑ ว่า )

อิทานิ โข ภันเต. อิทัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ กะฐินัตถาราระหะกาเลเยวะ

อุปปันนัง อีทิเส จะ กาเล เอวัง อุปปันเนนะ ทุสเสนะ กะฐินัตถาโร วัสสัง วุตถานัง ภิกขูนัง

ภะคะวะตา อะนุญญาโต เยนะ อากังขะมานัสสะ สังฆัสสะ ปัญจะ กัปปิสสันติ.

อะนามันตะจาโร อะสะมาทานะจาโร คะณะโภชะนัง ยาวะทัตถะจีวะรัง โย จะ ตัตถะ

จีวะรุปปาโท โส เนสัง ภะวิสสะติ. จะตูสุปิ เหมันติเกสุ มาเสสุ จีวะระกาโล มะหันตีกะโต

ภะวิสสะติ. อิทานิ ปะนะ สังโฆ อากังขะติ นุ โข กะฐินัตถารัง อุทาหุ นากังขะติ.

สงฆ์พึงรับพร้อมกันว่า “อากังขามะ ภันเต” ผู้แก่พรรษากว่าพึงรับเพียง “อากังขามะ”

( รูปที่ ๒ ว่า)

โสโข ปะนะ ภันเต กะฐินัตถาโร ภะคะวะตา ปุคคะลัสสะ อัตถาระวะเสเนวะ

อะนุญญาโต นาญญัตตะระ ปุคคะลัสสะ อัตถารา อัตถะตัง โหติ กะฐินันติ หิ วุตตัง

ภะคะวะตา. นะ สังโฆ วา คะโณ วา กะฐินัง อัตถะระติ. สังฆัสสะ จะ คะณัสสะ จะ

สามัคคิยา ปุคคะลัสเสวะ อัตถารา. สังฆัสสะปิ คะณัสสะปิ ตัสเสวะ ปุคคะลัสสะปิ

อัตถะตัง โหติ กะฐินัง. อิทานิ กัสสิมัง กะฐินะทุสสัง ทัสสามะ กะฐินัง อัตถะริตุง

โย ชิณณะจีวะโรวา ทุพพะละจีวะโร วา โย วา ปะนะ อุสสะหิสสะติ อัชเชวะ

จีวะระกัมมัง นิฏฐาเปตวา สัพพะวิธานัง อะปะริหาเปตวา กะฐินัง อัตถะริตุง สะมัตโถ ภะวิสสะติ.

สงฆ์พึงนั่งนิ่งเสีย

( รูปที่๓ ว่า )

อิธะ อัมเหสุ อายัสมา ( อนาลโย ) สัพพะมะหัลละโก พะหุสสุโต ธัมมะธะโร วินะยะธะโร

สะพระหมะจารีนัง สันทัสสะโก สะมาทะปะโก สะมุตเตชะโก สัมปะหังสะโก พะหุนนัง

อาจะริโย (วา อุปัชฌาโย วา) หุตวา โอวาทะโก อะนุสาสะโก สะมัถโถ จะ ตัง ตัง

วินะยะกัมมัง อะวิโกเปตวา กะฐินัง อัตถะริตุง มัญญามะหะเมวัง สัพโพยัง สังโฆ

อิมังสะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง อายัสมะโต ( อนาลยัสสะ  ) ทาตุกาโม. ตัสมิง กะฐินัง

อัตถะรันเต สัพโพยัง สังโฆ สัมมะเทวะอะนุโมทิสสะติ. อายัสมะโต ( อนาลยัสเสวะ )

อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ทาตุงรุจจะติ วา โน วา สัพพัสสิมัสสะ สังฆัสสะ.

สงฆ์พึงรับพร้อมกันว่า “รุจจะติ ภันเต”

( รูปที่ ๔ ว่า )

ยะทิอายัสมะโต ( อนาลยัสสะ ) อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ทาตุง.สัพพัสสิมัสสะ

สังฆัสสะ รุจจะติ สาธุ ภันเต สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสะปะริวาระภูตัง ติจีวะรัง

วัสสาวาสิกัฏฐิติกายะ  อะคาเหตวา อายัสมะโต ( อนาลยัสเสวะ ) อิมินา อะปะโลกะเนนะ

ทะทาตุ. กะฐินะทุสสัง ปะนะ อะปะโลกะเนนะ ทิยยะมานังปิ นะ รูหะติ. ตัสมา ตัง อิทานิ

ญัตติทุติเยนะ กัมเมนะ อะกุปเปนะ ฐานาระเหนะ อายัสมะโต ( อนาลยัสสะ ) เทมาติ

กัมมะสันนิฏฐานัง กะโรตุ.

สงฆ์พึงรับพร้อมกันว่า “สาธุ ภันเต ”