แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ” ฆ่าสัตว์ทำบุญ”

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโต ว จนฺทิวาติ
ณ บัดนี้อาตมาภาพจักได้บรรยายขยายเนื้อความแห่งพุทธภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นใน ปมาทวรรค เพื่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธาบารมี เพิ่มกุศลบุญราศีแด่ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมกันทำบุญ รักษาศีล เจริญสมาธิ ในวันธรรมสวนะนี้
ความว่า เมื่อก่อนประมาท ภายหลังไม่ประมาท เขาชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอก ฉะนั้น คนเรานั้น ท่านแบ่งตามความประพฤติไว้เป็น ๔ ประเภท คือ ๑. ต้นตรง ปลายคด ๒. ต้นคด ปลายตรง ๓.ต้นตรง ปลายตรง ๔.ต้นคด ปลายคด คำว่า ตรง ในที่นี้

อ่านเพิ่มเติม “แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ” ฆ่าสัตว์ทำบุญ””