กิตฺติธโร

กิตฺติธโร อ่านว่า กิดติธะโร แปลว่า ผู้ทรงเกียรติ

กิตฺติธโร Read More »