ขนฺติธมฺโม

ขนฺติธมฺโม อ่านว่า ขันติธัมโม แปลว่า ผู้มีความอดทนเป็นป […]

ขนฺติธมฺโม Read More »