ขนฺติธมฺโม

ขนฺติธมฺโม อ่านว่า ขันติธัมโม แปลว่า ผู้มีความอดทนเป็นป …

ขนฺติธมฺโม Read More »