นินฺทาย นปฺปเวเธยฺย ภิกษุไม่หวั่นไหวเพราะนินทา

นินฺทาย  นปฺปเวเธยฺย    น อุณฺณเมยฺย ปสํสิโต ภิกฺขุ โลภ […]

นินฺทาย นปฺปเวเธยฺย ภิกษุไม่หวั่นไหวเพราะนินทา Read More »