ชยวุฑฺโฒ

ชยวุฑฺโฒ อ่านว่า ชะยะวุดโท แปลว่า ผู้เจริญด้วยความชนะ

ชยวุฑฺโฒ Read More »