ขนฺติโก

ขนฺติโก อ่านว่า ขันติโก แปลว่า ผู้มีความอดทน