วชิรญาโณ

วชิรญาโณ อ่านว่า วะชิระยาโน แปลว่า ผู้มีญาณดุจเพชร