วชิรวํโส

วชิรวํโส อ่านว่า วะชิระวังโส แปลว่า ผู้ทีวงศ์ดุจเพชร

วชิรวํโส Read More »