(๓.อัฏฐสิกขาปทปาฐะ) แปล

(หันทะ มะยัง อัฏฐะสิกขาปะทะปาฐัง ภะณามะ เส.) ปาณาติปาตา […]

(๓.อัฏฐสิกขาปทปาฐะ) แปล Read More »