กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง