สุขิโต

สุขิโต อ่านว่า สุขิโต แปลว่า ผู้ถึงความสุข