อสุภาย จิตฺตํ จงอบรมจิตให้แน่วแน่มั่นคง

อสุภาย  จิตฺตํ  ภาเวหิ      เอกคฺคํ สุสมาหิตํ สติ กายคต […]

อสุภาย จิตฺตํ จงอบรมจิตให้แน่วแน่มั่นคง Read More »