(๓.อัฏฐสิกขาปทปาฐะ) แปล

(หันทะ มะยัง อัฏฐะสิกขาปะทะปาฐัง ภะณามะ เส.) ปาณาติปาตา …

(๓.อัฏฐสิกขาปทปาฐะ) แปล Read More »