เรียนธรรมนำชีวิต

เรียนธรรมนำชีวิต เป็นศิษย์ของพุทธ เพียรละเพลิงกิเลส