บทชมโฉม

#บทชมโฉม

พิศพักตร์ผ่องพักตร์ดังจันทร
พิศขนงโก่งงอนดังคันศิลป์

พิศเนตรดั่งเนตรมฤคิน
พิศทนต์ดั่งนิลอันเรียบราย

พิศโอษฐ์ดั่งหนึ่งจะแย้มสรวล
พิศนวลดังสีมณีฉาย

พิศปรางดั่งปรางทองพราย
พิศกรรณคล้ายกลีบบุษบง ดูน้อยลง

 

ขอบคุณ ป. ปัญญาเพชร