คืนธรรมชาติสู่ธรรม, โครงการปลูกป่า, โครงการปลูกป่าถวายสมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, โครงการปลูกป่าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, ปลูกป่า, ปลูกต้นไม้, วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์, จังหวัดลำปาง, โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2, tree, plant a tree, Increase the green area,

โครงการ ”คืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2″ ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2” เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา ในโอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.สุรคล ท้วมเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และนายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจเรศักดิ์ นันตะวงศ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

คืนธรรมชาติสู่ธรรม, โครงการปลูกป่า, โครงการปลูกป่าถวายสมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, โครงการปลูกป่าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, ปลูกป่า, ปลูกต้นไม้, วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์, จังหวัดลำปาง, โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2, tree, plant a tree, Increase the green area,

คืนธรรมชาติสู่ธรรม, โครงการปลูกป่า, โครงการปลูกป่าถวายสมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, โครงการปลูกป่าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, ปลูกป่า, ปลูกต้นไม้, วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์, จังหวัดลำปาง, โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2, tree, plant a tree, Increase the green area,

สำหรับ โครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 โดยความร่วมมือขององค์กรต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป่าไม้ กรมที่ดิน ส่วนราชการอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา โดยได้ดำเนินการปรับพื้นที่ และปลูกต้นไม้จำนวน 19 ไร่เศษ พร้อมกันนั้นได้รวบรวมปัจจัยซื้อที่ดินอีกประมาณ 92 ไร่ ถวายวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

คืนธรรมชาติสู่ธรรม, โครงการปลูกป่า, โครงการปลูกป่าถวายสมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, โครงการปลูกป่าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, ปลูกป่า, ปลูกต้นไม้, วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์, จังหวัดลำปาง, โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2, tree, plant a tree, Increase the green area,

ขณะที่ในปีนี้ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ก็ได้รับประทานพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระอนุญาตให้สานต่อโครงการดังกล่าว เป็นปีที่ 2 โดยได้ดำเนินการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา คือ มีการสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 2 ฝาย จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดสระ และปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ กว่า 10,000 ต้น บนพื้นที่ 92 ไร่ มีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันนี้กว่า 2,000 คน ทั้งนี้สมเด็จพระสังฆราชยังได้ประทานต้นไม้ให้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 ต้น เพื่อปลูกเป็นปฐมฤกษ์ในโอกาสนี้ด้วย

คืนธรรมชาติสู่ธรรม, โครงการปลูกป่า, โครงการปลูกป่าถวายสมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, โครงการปลูกป่าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, ปลูกป่า, ปลูกต้นไม้, วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์, จังหวัดลำปาง, โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2, tree, plant a tree, Increase the green area,

ในวาระนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังได้ประทานคติธรรม เพื่ออ่านในพิธีเปิดโครงการ ความตอนหนึ่งว่า “พุทธบริษัทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ มีเจตนารมณ์ที่จะฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนาธรรมชาติ ระบบนิเวศ สัตว์พืช และสิ่งแวดล้อมให้เป็นรมณียสถานสำหรับโลก เป็นปัจจัยเกื้อหนุนการปฏิบัติธรรม นอกจากเป็นประโยชน์ต่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ นับเป็นบุญกิริยาอันควรแก่การอนุโมทนาสรรเสริญ”

คืนธรรมชาติสู่ธรรม, โครงการปลูกป่า, โครงการปลูกป่าถวายสมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, โครงการปลูกป่าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, ปลูกป่า, ปลูกต้นไม้, วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์, จังหวัดลำปาง, โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2, tree, plant a tree, Increase the green area,

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวชมเชยทางคณะสงฆ์ รวมทั้งนายก อบต.แม่ถอด, อบจ.ลำปาง ที่ได้ช่วยปรับปรุงพื้นที่และดูแลรดน้ำต้นไม้ โดยมีการจัดเวรผู้มีจิตอาสาเข้าช่วยรดน้ำต้นไม้ทุกวันจนทำให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้ว ยืนต้นรอดตายงอกงามเกือบครบทุกต้น การช่วยกันในครั้งนี้นอกจากเป็นการปฏิบัติบูชาถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชแล้ว ยังเป็นการช่วยทำสิ่งที่ดีต่อมวลมนุษยชาติทั้งหมด ในการทำให้สภาพแวดล้อมของโลกดีขึ้น ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ยังได้ช่วยดำเนินการจัดสร้างฝายน้ำล้นและธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ให้เกิดความสมบูรณ์ของพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

คืนธรรมชาติสู่ธรรม, โครงการปลูกป่า, โครงการปลูกป่าถวายสมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, โครงการปลูกป่าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, ปลูกป่า, ปลูกต้นไม้, วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์, จังหวัดลำปาง, โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2, tree, plant a tree, Increase the green area,

“โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2 สำเร็จลุล่วงด้วยดี ได้รับพลังศรัทธาที่เต็มเปี่ยม จากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติอันเป็นสัมปายะในการบำเพ็ญสมณธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างรมณียสถานแก่ประเทศชาติ ต้องตามพระประสงค์ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแรงร่วมใจเช่นเคย เพื่อสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่องให้ ธรรมชาติ ได้อยู่คู่กับ ธรรม ในจิตใจของพวกเราสืบไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

คืนธรรมชาติสู่ธรรม, โครงการปลูกป่า, โครงการปลูกป่าถวายสมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, โครงการปลูกป่าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, ปลูกป่า, ปลูกต้นไม้, วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์, จังหวัดลำปาง, โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 2, tree, plant a tree, Increase the green area,

ขอบคุณเครดิต ภาพและข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/news/local/north/1603281