วิหาร คือ อาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

วิหาร คือ อาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป คล้ายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า

คู่กับอุโบสถ แต่ไม่มีวิสุงคามสีมาเหมือนอุโบสถ วิหารมีหลายแบบ เช่น

– วิหารคด คือ วิหารี่มีลักษณะคดอยู่ตรงมุม กำแพงแก้วของอุโบสถ

อาจมีหลังเดียวก็ได้ โดยมากจะมี ๔ มุม และประดิษฐานพระพุทธรูปไว้

ภายใน

– วิหารทิศ คือ วิหารที่สร้างออกทั้ง ๔ ด้านของพระสถูปเจดีย์

อาจอยู่ตรงมุนหรือด้านข้าง

– วิหารยอด คือ วิหารที่มียอดเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น วิหาร

ยอดเจดีย์ วิหารยอดปรางค์

– วิหารหลวง คือ วิหารที่ด้านท้ายเชื่อมต่อกับพระสถูปเจดีย์

หรือพระปรางค์

คำว่า วิหาร แต่เดิมใช้ในความหมายว่า วัด เช่นเดียวกับคำว่า

อาราม อาวาส เช่น เวฬุวันวิหาร เชตวันหาวิหาร

วิหาร, วิหารหลวง
วิหาร, วิหารหลวง

ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ และภาพวิหารหลวงสวย ๆ จาก http://group.wunjun.com/lifephoto/topic/160307-3587