อริยวํโส

อริยวํโส อ่านว่า อะริยะวังโส แปลว่า ผู้เป็นวงศ์แห่งพระอริยะ