อกฺกโชติ

อกฺกโชติ อ่านว่า อักกะโชติ แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองน่าสรรเสริญ