อตฺตานุรกฺขี

อตฺตานุรกฺขี อ่านว่า อัดตานุรักขี แปลว่า ผู้มีปรกติคอยรักษาตน