อตฺตคุตฺโต

อตฺตคุตฺโต อ่านว่า อัดตะคุดโต แปลว่า ผู้มีตนอันคุ้มครองแล้ว