ใบสุทธิ

ใบสุทธิ หมายถึง เอกสารที่แสดงความบริสุทธิ์

ของภิกษุสามเณรว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ถูกต้องตาม

พระธรรมวินัย เหมือนบัตรประจำตัวประชาชน

ต่างแต่มีลักษณะเป็นเล่มขนาดเล็กสำหรับพกติดตัว

ได้ ในภาษาหนังสือ เรียกว่า หนังสือสุทธิ หรือ สุทธิบัตร

     ใบสุทธิ จะระบุรายละเอียดไว้มากมาย เช่น

ชื่อ นามสกุล ฉายา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด

นาม บิดามารดา วันเดือนปีที่บวช สังกัดที่อยู่

การย้ายสังกัด การเปลี่ยนแปลงชื่อ

 

    ใบสุทธิ พระอุปัชฌาย์เป็นผู้ออกให้ มีเจ้าคณะ

ผู้ปกครองระดับเจ้าคณะอำเภอขึ้นไปลงลายมือชื่อ

และประทับตราประจำตำแหน่งรับรอง