บอกศักราช

บอกศักราช หมายถึง การบอกวัน เดือน ปี ปัจจุบัน

การบอกศักราช เป็นธรรมเนียมของพระมาแต่โบราณ

เพราะสมัยก่อนไม่มีปฏิทินบอกวัน เดือน ปี ชาวบ้าน

ต้องอาศัยการบอกศักราชจากพระสงฆ์

 

การบอกศักราช เป็นข้อปฏิบัติของพระเทศน์หลังจาก

ให้ศีลจบแล้วต้องบอกศักราชก่อนเทศน์ วิธีบอกศักราช

นิยมว่าทั้งคำบาลีและคำแปล ในเนื้อหาต้องระบุจำนวน

วัน เดือน ปี ที่พระพุทธศาสนาล่วงเลยมาแล้ว และวัน

เดือนปีอันเป็นปัจจุบัน

 

ในปัจจุบันก่อนเทศน์ไม่นิยมบอกศักราชกันทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะความจำเป็นมีน้อยเนื่องจากมีปฏิทินใช้กัน

โดยทั่วไป ที่บอกกันก็เพียงเพื่อรักษาธรรมเนียมเท่านั้น