กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ (บทพิจารณาร่างกาย)

กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ

 (นำ) หันทะ  มะยัง  กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐัง  ภะณามะ  เส ฯ

อะยัง  โข  เม  กาโย,  กายของเรานี้แล; 

อุทธัง  ปาทะตะลา,  เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา; 

อะโธ  เกสะมัตถะกา,  เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป; 

ตะจะปะริยันโต,  มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ; 

ปูโร  นานัปปะการัสสะ  อะสุจิโน, เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการ ต่าง ๆ; 

อัตถิ  อิมัสมิง  กาเย,  มีอยู่ในกายนี้,

เกสา, คือผมทั้งหลาย,

โลมา, คือขนทั้งหลาย, 

นะขา, คือเล็บทั้งหลาย; 

ทันตา, คือฟันทั้งหลาย

ตะโจ, คือหนัง     

มังสัง, คือเนื้อ

นะหารู, คือเอ็นทั้งหลาย     

อัฏฐิ, คือกระดูกทั้งหลาย,   

อัฏฐิ  มิญชัง, เยื่อในกระดูก, 

วักกัง, ม้าม,

หะทะยัง,   หัวใจ;

ยะกะนัง,   ตับ,     

กิโลมะกัง, พังผืด,

ปิหะกัง,   ไต, 

ปัปผาสัง,   ปอด, 

อันตัง,   ไส้ใหญ่;

อันตะคุณัง,   ไส้น้อย, 

อุทะริยัง,   อาหารใหม่,

กะรีสัง,   อาหารเก่า,   

มัตถะเก  มัตถะลุงคัง   เยื่อในสมองศรีษะ

ปิดตัง, น้ำดี,

เสมหัง,  น้ำเสลด, 

ปุพโพ,  น้ำเหลือง, 

โลหิตัง, น้ำเลือด, 

เสโท,  น้ำเหงื่อ, 

เมโท,  น้ำมันข้น, 

อัสสุ, น้ำตา, 

วะสา,  น้ำมันเหลว, 

เขโฬ,   น้ำลาย, 

สิงฆาณิกา, น้ำมูก, 

ละสิกา,  น้ำไขข้อ, 

มุตตัง,  น้ำมูตร,

เอวะมะยัง  เม  กาโย,  กายของเรานี้อย่างนี้, 

อุทธัง  ปาทะตะลา,  เบื้องบนแต่พื้นที่เท้าขึ้นมา, 

อะโธ  เกสะมัตถะกา,  เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป, 

ตะจะปะริยันโต,  มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ, 

ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน, เต็มไปด้วยของไม่สะอาด  มีประการต่างๆ อย่างนี้แล.