สัพพะมังคละปริตร (สวดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอันตราย)

สัพพะมังคละปริตร

(สวดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอันตราย)

สัพพะพุทธานุภาเวนะ,  ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

สัพพะธัมมานุภาเวนะ,  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

สัพพะสั งฆานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

พุทธะระตะนัง, ธัมมะระตะนัง, สังฆะระตะนัง, 

ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ. ด้วยอานุภาพแห่งรัตนะสาม  คือ 

พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ

          ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พัน

ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก

ชินะสาวะกานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า 

สัพเพ เต โรคา, สรรพโรคทั้งหลายของท่าน

สัพเพเต ภะยา, สรรพภัยทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อันตะรายา, สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อุปัททะวา, สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เตทุนนิมิ ตตา,  สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อะวะมังคะลา,  สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน

วินัสสันตุ,  จงพินาศไป

อายุวัฑฒะโก,  ความเจริญอายุ

ธะนะวัฑฒะโก,  ความเจริญทรัพย์

สิริวัฑฒะโก, ความเจริญศิริ

ยะสะวัฑฒะโก,  ความเจริญยศ

พะละวัฑฒะโก,  ความเจริญกำลัง

วัณณะวัฑฒะโก,  ความเจริญวรรณะ

สุขะวัฑฒะโก, ความเจริญสุข

โหตุ สัพพะทา ฯ จงมี (แก่ท่าน) ในกาลทั้งปวง

ทุกขะโรคะภะยา เวรา,  ทุกข์โรคภัย แลเวรทั้งหลาย

โสกา สัตตุ จุปัททะวา, ความโศกศัตรูแลอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ, ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนก

วินัสสันตุ จะ เตชะสา, จงพินาศไปด้วยเดช

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง, ความชำนะความสำเร็จทรัพย์ลาภ

โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง,  ความสวัสดี ความมีโชค ความสุขกำลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ, ศิริอายุแลวรรณะ

โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา, โภคะความเจริญแลความเป็นผู้มียศ

สะตะวัสสา จะ อายู จะ, แลอายุยืนร้อยปี

ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ แลความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง,  ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะพุทธานุภาเวนะ,  ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง,  ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะธัมมานุภาเวนะ,  ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง,  ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทา, ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

โสตถี ภะวันตุ เตฯ ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ