ศาสนาไม่เสื่อม

ศาสนาไม่เสื่อม, ใจดี, ใจบริสุทธิ์, ใจไม่หลง, ใจปฏิบัติตาม, ใจดีถึงพระพุทธ, ใจบริสุทธิ์ถึงพระธรรม, ใจปฏิบัติธรรมถึงพระสงฆ์, ใจไม่หลงถึงพระนิพพาน, กลอนธรรมะ
ใจดี, ใจบริสุทธิ์,  ใจปฏิบัติตาม, ใจไม่หลง,

ใจดี ถึงพระพุทธ

ใจบริสุทธิ์ ถึงพระธรรม

ใจปฏิบัติธรรม ถึงพระสงฆ์

ใจไม่หลง ถึงพระนิพพาน

ที่เสื่อมเพราะคนที่เข้ามาปฏิบัติ ไม่ศึกษาและปฏิบัติตามพระวินัย มักเอาความคิดที่เป็นอัตตาของตน มาใช้ในการปฏิบัติ ศาสนาพุทธมิใช่ เรื่องที่คิดเอาเอง เพราะความคิดของเรา มีแต่โลภ โกรธ หลง เพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามพระวินัยเพื่อชำระ โลภ โกรธ หลง กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจโดยปฏิบัติตามท่านผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คือพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งเห็นจริง