หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาคือ คำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ ซึ่งมีหลักการสำคัญ ๓ ประการคือ

๑. ให้ละเว้นการกระทำความชั่ว

๒. ให้ตั้งมั่นอยู่ในการกระทำแต่ความดี

๓ .ให้ชำระจิตของตนเองให้ผ่องใสอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม “หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา”

อนุโมทนา

อนุโมทนา แปลว่า ความยินดีตาม, ความพลอยยินดี หมายถึง การแสดงความชื่นชม
ยินดีในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทำ

อนุโมทนา อาจทำได้ด้วยการพูด เขียน หนังสือ หรือแสดงกิริยาก็ได้ เช่นเมื่อได้ยิน
เสียงย่ำฆ้องกลองที่วัดในตอนเย็น แสดงว่า พระท่านทำวัตรเย็นจบ ก็ยกมือขึ้นประนมไหว้
เปล่งวาจาว่า สาธุ เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ
ทราบแล้วก็ยกมือขึ้นสาธุ เป็นการอนุโมทนา บุญของเขาด้วย เรียกการพูดแสดงความยินดีในความดีของผู้อื่นว่า อนุโมทนากถา
เรียกหนังสือรับรองการบริจาคที่วัดออกให้แก่ ผู้บริจาคทรัพย์ทำบุญว่า อนุโมทนาบัตร หรือ
ใบอนุโมทนา เรียกบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาตามตัวอย่าง
ข้างต้นว่า อนุโมทนามัยบุญ

กรรม

กรรม แปลว่า การทำ, การกระทำ เป็นคำ
กลาง ๆ ยังไม่บ่งว่าเป็นการกระทำที่ดีหรือชั่ว
ถ้าเป็นการกระทำที่ดี เรียกว่า กุศลกรรม เป็นการ
กระทำที่ชั่ว เรียกว่า อกุศลกรรม
กรรม แบ่งเป็นประเภทตามที่ให้ผลเป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม “กรรม”

กรรมวาจาจารย์

     กรรมวาจาจารย์ (อ่านว่า กำมะวาจาจาน) แปลว่า อาจารย์ผู้สวดกรรมวาจา คือ ภิกษุผู้ทำหน้าที่สวดประกาศในท่ามกลางสงฆ์เวลาทำพิธีอุปสมบท เพื่อให้สงฆ์ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอุปสัมปทาเปกข หรือผู้ขอบวช และถามมติของสงฆ์ว่าจะยอมรับผู้ขอบวช ให้เป็นภิกษุหรือไม่ เรียกกันว่า พระกรรมวาจาจารย์

 กรรมวาจาจารย์ เป็นคู่กับ พระอนุสาวนาจารย์ ซึ่งทำหน้าที่บอกอนุศาสน์หรือคำสอนเกี่ยวกับระเบียบวินัยเบื้องต้นแก่ผู้บวชที่เป็นภิกษุใหม่ ในปัจจุบันทั้งสองรูปทำหน้าที่เหมือนกันคือ สวดประกาศ ฉะนั้นจึงเรียกว่า คู่สวด หรือ พระคู่สวด ส่วนหน้าที่บอกอนุศาสน์กำหนดให้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์

กรรมฐาน

กรรมฐาน (อ่านว่า กำมะถาน) แปลว่า ที่ตั้ง แห่งกรรมคืองานของใจ คือสิ่งที่ยึดหน่วงหรือ

ผูกใจมิให้ฟุ้งซ่าน ให้สงบนิ่ง ให้หยุดอยู่กับที่ ซึ่งเรียกว่า อารมณ์ เป็นอุบายวิธีควบคุมใจให้

สงบและให้เกิดปัญญา เขียนว่า กัมมัฏฐาน ก็ได้

กรรมฐาน มี ๒ แบบ คือ สมถกรรมฐาน แบบมีวัตถุประสงค์เพื่อทำใจให้สงบ และ

วิปัสสนากรรมฐาน แบบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดปัญญาเห็นแจ้งสภาวธรรมต่าง ๆ ตามความเป็นจริง

การทำกรรมฐานในปัจจุบันมีเรียกกันหลาย อย่าง เช่น เรียกว่า การทำสมาธิ การนั่งสมาธิ

การนั่งภาวนา การบำเพ็ญภาวนา การบำเพ็ญวิปัสสนา ซึ่งก็ถูกด้วยกัน แต่ต้องแยกแยะวิธี

ปฏิบัติว่า เป็นกรรมฐานแบบไหนในสองแบบ